Op het gebied van externe veiligheid is er een goed jaar gedraaid. Dat is te lezen in de jaarrapportage Uitvoeringsprogramma Externe Veiligheid (PUEV) 2020. De meeste doelen zijn gehaald en de uitvoering van de externe veiligheid is geborgd. Dat betekent dat er voldoende gekwalificeerde mensen zijn om de regelgeving en het beleid uit te voeren. Er werd gewerkt aan 31 adviezen voor vergunningen en er werden 394 externe veiligheidsadviezen opgesteld door milieudiensten en gemeente voor ruimtelijke plannen. Vanaf dit jaar verandert ook de rol van de provincie ten aanzien van de verdeling van de rijksbijdrage aan de omgevingsdiensten.

Bij externe veiligheid gaat het om de risico's op de omgeving die te maken hebben met het produceren, verwerken, opslaan en vervoeren van gevaarlijke stoffen. Bijvoorbeeld gevaarlijke transporten over de weg, het spoor, water, via buisleidingen en aan LPG-tankstations. Over de uitvoering van het programma wordt jaarlijks een rapportage opgesteld. In de stuurgroep Basisnet werken Rijk, provincies, gemeenten en bedrijfsleven samen aan het veiliger maken van het vervoer over spoor, wegen en vaarwegen. Deze stuurgroep heeft er onder andere voor gezorgd dat er 1450 wagons LPG minder worden vervoerd over het spoor via Amersfoort.
Rol provincie verandert

De provincie verdeelde tot en met 2020 de rijksbijdrage voor externe veiligheid over de uitvoeringsdiensten. Het Rijk, provincies en gemeenten zien na 2021 geen rol meer in het programmeren van de uitvoering van lokale externe veiligheidstaken. De uitvoering wordt meer aan gemeenten overgelaten. Deze besteden de taken zelf uit aan de uitvoeringsdiensten. Vanaf 2021 ontvangen gemeenten hiervoor de rijksbijdrage direct via het gemeentefonds. De rol die de provincie vervulde ten aanzien van de lokale externe veiligheid verandert na 2020. De provinciale activiteiten worden beschreven in het Programma Gezond en Veilig provincie Utrecht. De aandacht gaat de komende jaren onder meer uit naar een veilige realisatie van de bouwopgave.
Externe veiligheid

Regelgeving op het gebied van externe veiligheid wordt standaard toegepast bij vergunningverlening aan bedrijven en in ruimtelijke plannen. Risico's worden bijgehouden in het Risicoregister en vermeld per gemeente op de Risicokaart. Er is een landelijk expertisecentrum met een landelijke site (www.relevant.nl) die zorgdraagt voor kennisuitwisseling. En er is een provincie dekkend gemeentelijk routenet voor gevaarlijke stoffen. De uitvoering van het Programma Uitvoering Externe Veiligheid 2015-2020 ligt in de provincie Utrecht vooral bij de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU), de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD Utrecht), de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de provincie Utrecht.

Jaarrapportage 2020 Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe veiligheid 2015 - 2020
Provinciaal Uitvoeringsprogramma Externe veiligheid 2015 - 2020

BRON : PROVINCIE UTRECHT

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885

  • Home
  • NIEUWS
  • positief jaar externe veiligheid provincie Utrecht