BHV staat voor bedrijfshulpverlening.

In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Iedere werkgever is verplicht goede bedrijfshulpverlening te organiseren en in dit kader één of meer BHV'ers aan te wijzen. Bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening of het aantal BHV’ers moet men wel rekening houden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die er spelen.

De directeur/eigenaar van een bedrijf mag zelf ook als BHV’er optreden. Wel is het van belang dat iemand anders de taken over kan nemen als de directeur afwezig is..

Opleiding en uitrusting
Als het bedrijf BHV’ers aanstelt, moet ervoor gezorgd worden dat zij beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. Bedrijven moeten naast het nemen van maatregelen ook contacten onderhouden met de betrokken externe hulpverleningsorganisaties wanneer er zich een ongeval voordoet.

Aantal BHV'ers
Hoeveel BHV'ers een bedrijf moet aanstellen is in de wet niet aangegeven.  De Arbowet (Artikel 15, lid 3) zegt hierover

De bedrijfshulpverleners beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij de in het tweede lid genoemde taken naar behoren kunnen vervullen.

Dit betekent dus dat ook een klein bedrijf een BHV'er moet aanstellen.  De eigenaar kan, zoals eerder aangegeven, ook zelf als BHV'er optreden maar moet tijdens zijn afwezigheid zorgen voor opvang.  Het is ook niet ongebruikelijk dat bedrijven onderling afspraken met elkaar maken en een gezamelijke BHV organisatie optuigen.  in dat geval moet wel duidelijk zijn gedefinieerd wat de gezagsverhoudingen zijn. 

Taken
De taken van de BHV’er(s) (Arbowet artikel 15 lid 2) houden in ieder geval in:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
  • het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
  • het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885