De afkorting ADR staat voor Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route.

Het ADR is het pan-Europese verdrag voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg.

Het ADR komt tot stand onder de paraplu van de Verenigde Naties. Het ADR omvat onder andere eisen over:

  • criteria voor gevaarsindeling gevaarlijke goederen
  • vervoersvoorwaarden
  • eisen aan verpakkingen en tanks
  • procedures voor de verzending, inclusief etikettering en documentatie

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885