ADN is de afkorting voor Accord européen relatif au transport des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures
Het betreft de regelgeving voor het transport van gevaarlijke stoffen via de binnenvaart.  Het ADN telt 18 verdragspartners en is in beheer van de UNECE.

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885