Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) vormen een aparte groep van gevaarlijke stoffen. Op grond van specifieke criteria is te bepalen of een gevaarlijk stof wordt beschouwd als zeer zorgwekkend.

De identificatie van ZZS volgt uit criteria die zijn vastgelegd in artikel 57 van de REACH Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën Verordening (EG Europese Gemeenschap ) 1907/2006. Stoffen met een of meer van de volgende eigenschappen voldoen aan deze criteria:

  • kankerverwekkend (C carcinogeen )
  • mutageen (M mutageen )
  • giftig voor de voortplanting (R reproductie toxisch )
  • persistent, bioaccumulerend en giftig (PBT  Persistent, Bioaccumulerend én Toxisch )
  • zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB very persistent and very bioaccumulative )
  • soortgelijke zorg (zoals hormoonverstorende stoffen)

Lees verder op de website van het RIVM of bekijk de totale ZZS lijst

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885