Het gevaarsidentificatienummer (GEVI) is een getal dat aangeduid staat op de bovenste helft van een kemlerbord, dat wordt gebruikt bij het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het spoor.Het eerste cijfer geeft een indicatie van het hoofdgevaar, overeenkomend met de ADR-gevarenklassen. Als het 2e cijfer gelijk is aan het eerste geeft dat een vergroting van het hoofdgevaar aan.

Een voorbeeld :
GEVI nummer 60 is een giftige of zwak giftige stof.  Het eerste cijfer is een 6 en dat betekent dus dat het hoofdgevaar van klasse 6 is - een giftige stof dus.

Zou je hier echter een 66 tegenkomen dan betekent dit een vergroting van het hoofdgevaar.  Een zeer giftige stof in dit geval. 

Hieronder een overzicht van alle mogelijke GEVI nummers

Een overzicht in PDF kun je HIER downloaden.

verstikkend gas of gas dat geen bijkomend gevaar vertoont

sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, verstikkend

sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, brandbaar

sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, oxiderend

Brandbaar gas

Brandbaar gas, bijtend

brandbaar gas, dat aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie

Oxiderend gas

Giftig gas

Giftig gas, brandbaar

Giftig gas, oxiderend

Giftig gas, bijtend

Bijtend gas

Bijtend gas, oxiderend

brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C) of in gesmolten toestand met een vlampunt hoger dan 60 °C, die verwarmd is tot een temperatuur gelijk aan of boven zijn vlampunt

brandbare vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen

brandbare vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen

Zeer brandbare vloeistof (vlampunt lager dan 23 °C)

Pyrofore vloeistof

pyrofore vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert

Zeer brandbare vloeistof, giftig

Zeer brandbare vloeistof, bijtend

zeer brandbare, bijtende vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert

zeer brandbare vloeistof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie

brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C), zwak giftig, of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, giftig

brandbare, giftige vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen

brandbare, giftige vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen.

brandbare vloeistof, giftig, bijtend

brandbare vloeistof (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C), zwak bijtend, of voor zelfverhitting vatbare vloeistof, bijtend.

brandbare vloeistof, bijtend, die met water reageert, onder ontwikkeling van brandbare gassen

brandbare, bijtende vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen

brandbare vloeistof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie

brandbare vaste stof, of zelfontledende stof, of voor zelfverhitting vatbare stof

vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen

vaste stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen

voor zelfontbranding vatbare (pyrofore) vaste stof

brandbare vaste stof, in gesmolten toestand bij verhoogde temperatuur

brandbare vaste stof, giftig, in gesmolten toestand bij verhoogde temperatuur

brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, giftig

giftige vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen

vaste stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van giftige gassen

brandbare of voor zelfverhitting vatbare vaste stof, bijtend

bijtende vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen

vaste stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van bijtende gassen

Oxiderende stof

brandbaar organisch peroxide

sterk oxiderende stof (brandbevorderend)

sterk oxiderende stof, giftig

sterk oxiderende stof, bijtend

sterk oxiderende stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie

oxiderende stof, giftig

oxiderende stof, giftig, bijtend

oxiderende stof, bijtend

oxiderende stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie

giftige of zwak giftige stof

infectueuze (besmettelijke) stof

giftige vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen

giftige stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C)

giftige stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C), bijtend

giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C), die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie

giftige vaste stof, brandbaar of voor zelfontbranding vatbaar

giftige vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen

Giftige stof, oxiderend

Zeer giftige stof

zeer giftige stof, brandbaar (vlampunt niet hoger dan 60 °C)

zeer giftige vaste stof, brandbaar of voor zelfontbranding vatbaar

zeer giftige stof, oxiderend

Zeer giftige stof, bijtend

zeer giftige stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie

Giftige stof, bijtend

giftige of zwak giftige stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie

Radioactieve stof

Radioactieve stof, bijtend

Bijtende of zwak bijtende stof

bijtende of zwak bijtende stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert

bijtende vloeistof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen

bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C)

bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar, (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C), die op gevaarlijke wijze met water reageert

bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C), die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie

bijtende of zwak bijtende stof, brandbaar (vlampunt tussen 23 °C en 60 °C), die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie die op gevaarlijke wijze met water reageert

bijtende vaste stof, brandbaar of voor zelfontbranding vatbaar

bijtende vaste stof, die met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen

bijtende of zwak bijtende stof, oxiderend

bijtende of zwak bijtende stof, oxiderend en giftig

bijtende of zwak bijtende stof, giftig

Sterk bijtende stof

sterk bijtende stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert

Zeer sterk bijtende stof, brandbaar

sterk bijtende vaste stof, brandbaar of voor zelfontbranding vatbaar

sterk bijtende stof, oxiderend

Zeer sterk bijtende stof, giftig

sterk bijtende stof, giftig, die op gevaarlijke wijze met water reageert

bijtende of zwak bijtende stof, die aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie

milieugevaarlijke stof, diverse gevaarlijke stoffen

diverse gevaarlijke stoffen, vervoerd in verwarmde toestand

GEVSTOF LOGO NEW

OVER   

Over Gevaarlijkestoffen.NET

Telefoon : +31 (0)850 470486

Mobiel : +31 (0)6 46855372
KvK Rotterdam : 24491885